Partnerzy

 

Politechnika Śląska. Jest najstarszą uczelnią techniczną w regionie Górnego Śląska i jedną z najbardziej prestiżowych w Polsce. Jako uznana europejska uczelnia techniczna, Politechnika Śląska prowadzi innowacyjną działalność badawczo-rozwojową oraz kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę dla społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej jest największym laboratorium budowlanym w Polsce. Posiada unikalną, mocną płytę stropową, która umożliwia dowolne rozmieszczenie stanowisk badawczych pozwalających na badanie modeli w skali naturalnej (elementy o rzeczywistej wielkości)

 

AIMPLAS (www.aimplas.net) Centrum Technologii Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Walencji, jest prywatnym stowarzyszeniem non-profit utworzonym w 1990 roku i stowarzyszonym z ponad 600 firmami. AIMPLAS to ponad 170 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w tym 74% z tytułem magistra, inżynieria lub stopniem równoważnym z chemii, inżynierii polimerów, inżynierii materiałowej i dziedzin pokrewnych, w tym 30 doktorantów. Obszary pracy AIMPLAS są związane z badaniami technologicznymi i rozwojem materiałów i produktów z tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, procesów ich przetwarzania oraz recyklingu w gospodarce zrównoważonego rozwoju. AIMPLAS generuje nową wiedzę i technologie, które można przekazać firmom, aby pomóc im zwiększyć ich efektywność i konkurencyjność.


FEVEC (www.construccion2030.es) jest instytucją, która reprezentuje i broni interesów walenckich firm budowlanych, zrzesza działające w sektorze budowlanym firmy, stowarzyszenia, pracodawców, pracowników, instytucje itp. Od 1986 roku FEVEC jest skupia się na szkoleniach z zakresu budownictwa, które dostosowuje do nowych trendów rynkowych. FEVEC ma długie doświadczenie w prowadzeniu:

  • Szkoleń zawodowych
  • Warsztatówszkoleniowych i spotkań integracji zawodowej
  • Szkoleń dla pracowników

W swojej historii FEVEC przeszkolił ponad 5000 kursantów w aż 30 różnych obszarach wiedzy związanych z budownictwem. FEVEC posiada odpowiednie doświadczenia wypracowane w ramach wcześniejszych projektów Europejskich w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych ich internacjonalizacji oraz poprawy mobilności instruktorów zawodowych i studentów. FEVEC promuje kilka inicjatyw na poziomie krajowym i międzynarodowym, aby wspierać innowacje w sektorze, rozwój współpracy partnerskiej i umiędzynarodowienia.

 

PEDMEDE, Panhelleńskie Stowarzyszenie Inżynierów Wykonawców Robót Publicznych PEDMEDE, Panhelleńskie Stowarzyszenie Inżynierów Wykonawców Robót Publicznych. PEDMEDE, to organizacja założona w 1935 roku, reprezentuje sektor budowlany w Grecji, zrzeszając całą gamę firm zajmujących się budownictwem w obszarze robót publicznych i prywatnych. PEDMEDE jest jedynym greckim stowarzyszeniem budowlanym reprezentującym kraj na poziomie europejskim. Jest członkiem statutowym FIEC (European Construction Industry Federation) i EIC (European International Contractors), a także członkiem EDA (European Demolition Association) i ACRP (European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection). Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Atenach i składa się z 15 departamentów regionalnych, obejmujących wszystkie regiony Grecji oraz oddzielną sekcję Firm Budowlanych. W centrum swoich dążeń PEDMEDE ma zapewnienie i promowanie interesów i dobra swoich członków na poziomie krajowym i regionalnym. W tym obszarze ściśle współpracuje z władzami publicznymi, przedstawicielami rządu i kluczowymi interesariuszami reprezentującymi sektor budowlany, kreując politykę i inicjatywy oraz pełniąc wiodącą rolę w dialogu społecznym. Do kluczowych świadczonych przez PEDMEDE usług należą doradztwo i szkolenia prawne, a także aktywne zaangażowanie w projekty krajowe i europejskie związane z obszarami zainteresowań.

 

3s ma siedzibę w Wiedniu i jest jedną z wiodących organizacji zajmujących się badaniami edukacyjnymi w Austrii. 3s ma doświadczenie w interdyscyplinarnym projektowaniu i realizacji projektów z zakresu wiedzy, nauki i pracy. Opracowuje metody, narzędzia i instrumenty przewidywania i oceny kwalifikacji i kompetencji. Gromadzi, strukturyzuje i analizuje dane w obszarze edukacji i szkoleń oraz specjalizuje się w krajowych i europejskich pracach projektowych w zakresie wstępnego i ustawicznego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz edukacji dorosłych.

 

Izba Przemysłowo-Handlowa Słowenii (CCIS) jest pozarządową, niezależną organizacją biznesową typu non-profit, reprezentującą interesy swoich członków. Z prawie 170-letnią tradycją jest jedną z najbardziej wpływowych organizacji biznesowych w Słowenii. Pod swoim dachem CCIS zrzesza 20 stowarzyszeń branżowych, reprezentujących wszystkie ważne sektory przemysłu Słowenii. CCIS posiada 13 biur regionalnych w całej Słowenii. CCIS składa się z branżowych stowarzyszeń biznesowych, stowarzyszeń regionalnych i oddziałów zawodowych.