O projekcie


Kontekst projektu

Tworzywa sztuczne zbrojone włóknami (FRP) to zaawansowane materiały, które łączą różne rodzaje polimerów z włóknami wysokiej wytrzymałości, takimi jak szkło, węgiel, aramid itp., co pozwala poprawić ich właściwości mechaniczne.

Budownictwo staje się jednym z głównych konsumentów materiałów FRP, a ich wykorzystanie wzrasta. Zaletami kompozytów FRP w porównaniu do tradycyjnych materiałów budowlanych są: niższa waga, doskonała odporność na korozję, większa trwałość, niższe koszty cyklu życia, niższa emisja CO2 i swoboda projektowania. Poszukiwanie możliwie najtrwalszych i najlżejszych konstrukcji zwiększyło zaangażowanie branży budowlanej w wykorzystanie kompozytów FRP. Niewielu fachowców i firm posiada niezbędną wiedzę na temat materiałów FRP. W Europie brakuje wyspecjalizowanych fachowców budowlanych z odpowiednią wiedzą z tego zakresu. Wszystkie zaangażowane podmioty powinny poznać użyteczność i reguły stosowania kompozytów FRP.

 

Zakres projektu

Projekt TAB4BUILDING ma na celu opracowanie wspólnego szkolenia dla architektów / inżynierów budownictwa i pracowników budowlanych, umożliwiającego im podniesienie ich umiejętności w zakresie znajomości i zastosowań kompozytów FRP w sektorze budowlanym.

 

Wpływ projektu

Projekt łączy cały łańcuch podmiotów sektora budowlanego. Nie skupia się wyłącznie na najbardziej wykwalifikowanej kadrze (projektanci), gdyż szkolenia będą skierowane również do pracowników budowlanych, rozpowszechniając w ten sposób wiedzę na temat materiałów FRP w obszarze całego łańcucha podmiotów budowlanych. Ponadto zastosowana zostanie innowacyjna metodologia oparta na współpracy pomiędzy grupami docelowymi na różnym poziomie wiedzy. Nauczą się one wszystkiego, co niezbędne do zrozumienia głównych cech materiałów FRP, co pozwoli im na współpracę, aby osiągnąć główny cel poprzez studium przypadku. Będą współdziałać i rozumieć się nawzajem, aby rozwiązać konkretny rzeczywisty problem w oparciu o wykorzystanie materiałów FRP w budownictwie.

 

Grupy docelowe

Architekci - Inżynierowie Budownictwa. Potrzebują wiedzy ogólnej i technicznej, aby efektywnie zastosować kompozyty FRP w sporządzanych projektach prac budowlanych i naprawczych.
Pracownicy branży budowlanej. Potrzebują wiedzy ogólnej i aplikacyjnej, aby wykorzystać materiały FRP w swoich pracach budowlanych.

 

Cele

Głównym celem projektu TAB4BUILDING jest podniesienie kompetencji grup docelowych w zakresie wiedzy i zastosowania kompozytów FRP w sektorze budowlanym oraz uczynienie członków tych grup profesjonalistami potrafiącymi wykorzystać kompozyty FRP w całym spektrum zastosowań.

 

Planowane rezultaty

Mapa profilu zawodowego. W pierwszym obszarze badań (IO1) dokonany zostanie zwięzły przegląd wiedzy, umiejętności i kompetencji (KSC) związanych z wykorzystaniem kompozytów FRP. Jego wyniki staną się podstawą do rozwoju materiałów szkoleniowych (IO 2). Mapa profilu zawodowego pomoże poprawić fachowość tych materiałów, pomagając uczestnikom projektu zidentyfikować braki w umiejętnościach w zakresie stosowania kompozytów, a zwłaszcza FRP. Powstanie na podstawie zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacyjnych EQF przy użyciu podejścia VQTS (Systemu Transferu Kwalifikacji Zawodowych).

Opracowanie narzędzi szkoleniowych i metodyk dotyczących materiałów FRP dla sektora budowlanego. W obszarze IO2 zostanie opracowane szkolenie ze wspólnymi tematami dla obu grup docelowych projektu. Program nauczania będzie obejmował wymagania metodologiczne, pedagogiczne i technologiczne. Zdefiniowane zostaną również niezbędne, pomocnicze narzędzia szkoleniowe (np. narzędzie samooceny, ćwiczenia w wirtualnej rzeczywistości itp.). Treści szkoleniowe będą obejmować zadania realizowane w ramach pracy własnej, spotkań z instruktorami i zajęć online. Zostaną one podzielone na Obszary Szkoleniowe i powiązane z Programem Uczenia tak, aby treści bezpośrednie i internetowe uzupełniały się nawzajem i były zrozumiałe zarówno fragmentarycznie, jak i jako całość.

Opracowanie treści szkoleń. Opracowania będą zawierały wszystkie materiały teoretyczne i pokazy wideo, aby uzyskać pełną wiedzę na temat materiałów FRP dla sektora budowlanego, zgodnie z doświadczeniami AIMPLAS w tym zakresie. Powstaną wspólne materiały, jak i materiały specjalistyczne, aby dostosować wiedzę do możliwości studentów (grupy docelowe). Struktura treści szkolenia powstanie we współpracy z Politechniką Śląską